Danji, Lund kundupplevelse
KUNDUPPLEVELSEPROJEKT

Vi tror på att strategi- och innovationsarbete blir mer framgångsrikt om det förankras i hanteringen av kundupplevelse. Därför erbjuder Danji en ax till limpa-lösning där djup kundförståelse omvandlas till insikter och konkreta handlingsplaner. Vår metod är förenlig med den senaste forskningen inom kundupplevelse och fångar kundbeteende på ett helt annat plan än vad man tidigare kunnat. Detta gör det möjligt att förstå varför kundbeteendet uppstår och vilka behov som inte tillgodoses respektive uppfylls. Kunskapen möjliggör för företag att både på kort och lång sikt arbeta med att skapa ett större kundvärde och öka kundlojaliteten.

 

Det är av absolut största vikt för oss att resultatet av våra projekt är konkreta och genomförbara. Vi erbjuder därför kompetens inom förändringsledning och exekvering för bolag som står inför organisatoriska och företagskulturella utvecklingsarbeten.

LÄS OM FRAMTIDENS KUND
DIGITAL TEXTANALYS

Genom den senaste AI-tekniken och Danjis kunskap inom hantering av kundupplevelse kan vi ta tillvara på och paketera stora mängder ostrukturerad kunddata på ett lättförståeligt sätt. Danjis digitala lösning möjliggör analys, strukturering och visualisering av all er fritextdata om kund. Fritextdata kan exempelvis vara fritextsvar i enkäter, chattdialoger från kundtjänst, mailkorrespondens eller flöden i sociala medier och bloggar. Digital analys är ett resurseffektivt sätt att få hjälp att prioritera utvecklings- och förbättringsåtgärder utifrån kundernas egna känslor och röster. Analysen kan lätt delas genom hela organisationen för att skapa en enhetlig bild av kundbehov och blir ett enkelt sätt att följa upp utveckling över tid.

LÄS MER
Danji, Lund kundupplevelse
Danji, Lund kundupplevelse
KUNDDRIVEN KULTUR & FÖRÄNDRINGSLEDNING

När marknaden kräver skräddarsydda lösningar och att tjänster/produkter levereras till kund utifrån kundens egna förutsättningar blir det alltmer viktigt att skapa struktur för att styra resultat utifrån specificerade mål. Det blir också viktigt att etablera tydlighet och ansvar inom organisationen för att skapa flexibilitet och handlingskraft i organisationen.

Genom Danjis implementationsprogram får organisationen det strukturella stöd som behövs i förändringsledning, tydlighet i rapportering och ökad överföring av kunskap genom hela organisationen.

LÄS ARTIKEL
FÖRELÄSNINGAR & SEMINARIUM

Eftersom hantering av kundupplevelse handlar om att skapa förståelse och vårda kundrelationer, tror vi på kunskapsspridning och förståelse som rätt verktyg för att kunna upprätta dialoger mellan människor. Genom att förstå varandra bättre kan vi mötas, kommunicera och växa på samma villkor. Därför kommer vi gärna till er och delar med oss av våra insikter, vår kunskap och våra metoder kring hantering av kundupplevelse, kundlojalitetsarbete och kunddrivna strategier. Inspiration om kundperspektiv passar lika bra som diskussionsfrågor kring ett styrelsebord som föreläsning för hela avdelningar.

SE STARTSIDAN
Danji, Lund kundupplevelse