Vår världsunika metod

Hur vi gör &

varför vi gör det

 

På Danji arbetar vi med att samla in ostrukturerade kunddata för att förstå kunden ur ett psykologiskt, beteendeekonomiskt och sociologiskt perspektiv. Detta med utgångspunkt i fyra grundläggande analysperspektiv: behov, handling, känsla och värderingar. Arbetet resulterar i Customer StoryboardⓇ, Corporate Culture ScriptsⓇ och Peak Market RelevanceⒸ som i sin tur ligger till grund för empiriska kundresor.

Vår världsunika metod bygger på tvärvetenskaplig spetskompetens inom bland annat språkanalys och retorik, psykologi, sociologi, etnografi, och antropologi för att studera olika segment. Kundens upplevelse av en produkt, ett varumärke eller en tjänst kontrasteras sedan mot en analys av hur medarbetaren förstår organisationens kultur och översätter den i sina interaktioner med kund.

En ny vetenskaplig metod för

analys av kundbeteende

 

Med gedigna grunder i forskning från Lunds Universitet har Danjis team som första globala leverantör framtagit en tvärvetenskaplig och praktisk metod. Den skapar djup förståelse om kundbeteende i syfte att grunda och kvalitetssäkra det strategiska och operativa arbetet samt att rikta det på ett tydligare sätt mot kunden. Denna metod är ett nytt och djupare angreppssätt för kundinsikt, där kunden själv får definiera grunderna för sina behov och beskriva hur leverantören möter dessa. Metoden implementeras av Danji både i Sverige och globalt inom branscher som elitidrott, finans, energi, vård, detaljhandel, media och fordonsindustri.

 

Danjis analytiker är specialister i att hantera kvalitativ information och att förstå mänskligt beteende. Eftersom beskrivningar av upplevelsen skapas av kunden i den kontext som kunden befinner sig i, blir resultaten och de efterföljande utfallen tydligt kunddrivna. Danjis metod bryter ner kundens subjektiva upplevelser och ger aktörer en möjlighet att agera på kunders känslomässiga reaktioner, specifika handlingar och processer.

 

 

Marknadens krav på ny kundupplevelsedesign

 

Flera forskningsrapporter visar att konsumenter i allt större grad bryter traditionella demografiska barriärer. De vill sällan identifieras av traditionella demografiska markörer såsom ålder, kön och inkomstnivå. Den nya konsumenten agerar istället aktivt för att skapa tydliga, individuella identitetsmarkörer. Studier visar att det post-demografiska konsumentsamhället är ett direkt resultat av digitalisering och utvecklade kommunikationskanaler.

 

Konsumenter har idag tillgång till information på en större geografisk skala och kan skapa sina erfarenheter globalt istället för lokalt. Med digitala hjälpmedel har de också möjlighet att agera på denna frihet. För bolag innebär detta en möjlighet att vara med i skapandet av identiteter och designa kundens upplevelse för att komplettera befintlig mätning av reaktion i en specifik kundinteraktion. Men, det ställer också helt nya krav på leverantörer att förstå kunden på djupet och hitta nya metoder för att identifiera det som ligger bakom varje interaktionspunkt.

Kontakta oss för mer information