Ledarskap och professionellt mentorskap

Rätt ledarskap tillvaratar människors potential och utvecklar verksamheten framåtriktat. När allt fler organisationer ser sig själva som kunskapsintensiva och när allt fler medarbetare utövar professionellt kunnande och omdöme blir ledarskapet också allt mer komplext.

På Danji tror vi på att lyfta fram ledares potential att skapa delaktighet, lyfta sina medarbetare, ökad empatisk förståelse och stärka sin organisation. Vi tror också på att lyfta kundens röst igenom hela organisationen.

Danji coachar ledare att lyckas och kan även erbjuda professionellt mentorskap för ett modernt och inkluderande ledarskap.

Resultatstyrning, mål och ansvar

När marknaden kräver skräddarsydda lösningar och att tjänster/produkter levereras till kund utifrån kundens egna förutsättningar blir det alltmer viktigt att skapa struktur för att styra resultat utifrån specificerade mål. Det blir också viktigt att etablera tydlighet och ansvar inom organisationen för att skapa flexibilitet och handlingskraft i organisationen.

Genom Danjis implementationsprogram får organisationen det strukturella stöd som behövs i förändringsledning, tydlighet i rapportering och ökad överföring av kunskap genom hela organisationen.

Medarbetarskap

Företagets möjlighet att ge god service och tillämpa ett kunddrivet arbetssätt styrs av medarbetarens engagemang och mandat. Genom att kartlägga organisationens beslutsprocesser, identifierar vi faktorer som hindrar eller driver medarbetarna att uppnå verksamhetens potential.

Danji genomför etnografiska studier på organisationsnivå som kan synliggöra anledningar till beteenden hos medarbetare, osynliga processer och onödiga flaskhalsar. Tillsammans arbetar vi med dessa frågor och skapar tydlighet, skärpa och engagemang.

Kundlojalitet och -nöjdhet

Lojalitet är tvådelad: känslomässig och beteendemässig. Genom att identifiera vad det är som skapar vissa kundbeteenden och vilka faktorer som ökar den känslomässiga lojaliteten, kan vi skapa processer som även påverkar den beteendemässiga lojaliteten.

Tillsammans med Danji skapar verksamheten kundnära processer som ökar kundens känslomässiga engagemang och underlättar ett lojalt beteende.

Mätbarhet och nyckeltal

För att kunna genomföra en förändring krävs mätbarhet och förståelse för vilka nyckeltal som är relevanta. Danji kopplar kundupplevelsedata till era nyckeltal och skapar tydlighet i hur medarbetarens individuella handling kopplar till verksamhetens övergripande målsättningar.